Bad Guys: Vile City (Bad Guys: Evil City / Bad Guys 2 / Nappeun Nyeoseokdeul: Akui Doshi / 나쁜 녀석들: 악의 도시)

Subtitle preview:

1
00:00:49,413 --> 00:00:50,789
Chào mừng trở lại.

2
00:00:54,000 --> 00:00:55,335
Đi thôi.

3
00:01:24,948 --> 00:01:25,907
<i>Tiếp theo bản tin.</i>

4
00:01:25,991 --> 00:01:29,995
<i>Yêu cầu tiếp tục giam giữ
Jo Yeong Guk đã bị bác bỏ.</i>

5
00:01:30,078 --> 00:01:32,414
<i>Toà án đã tuyên bố rằng

Subtitle details:

  • Online: 4/21/2018 3:36 AM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 16 (406,456 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • Downloads: 9